Gemeente Hellendoorn, Kansen op de lokale woningmarkt - Werkconferentie 13 februariOm de woningmarkt in beweging te krijgen, zullen sector, gemeenten, corporaties en organisaties moeten samenwerken, om actief in te kunnen spelen op de behoeften van huurders en woningeigenaren. Er liggen kansen in het verduurzamen en levensloopbestendig maken van bestaande woningen. Tot die conclusie kwamen de ruim 50 deelnemers aan de werkconferentie op 13 februari, die plaatsvond op initiatief van de gemeente Hellendoorn en de werkgroep Economie & Bouw van de Regieraad Bouw Oost Nederland (RBON).

Gastvrouw Thea ten Have, wethouder Volkshuisvesting, Grondbeleid en Duurzaamheid van de gemeente Hellendoorn schetste haar visie op de veranderende woningmarkt en de kansen voor de bouw- en installatiesector. Volgens haar verandert de markt fundamenteel; niet meer, maar beter. De bouw- en installatiesector zal een nieuw evenwicht moeten vinden. Wonen moet betaalbaar blijven en burgers zullen tot op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen. Dat vraagt om verbetering van de bestaande woningvoorraad: isoleren, duurzame energie inzetten en levensloopbestendig maken. Dat biedt kansen voor de sector. Goed samenspel van alle betrokken partijen is nodig om die kansen te grijpen. De gemeente Hellendoorn wil dit stimuleren, waarbij niet de waan van de dag, maar realiteitsbesef en toekomstgerichtheid leidend moeten zijn. De burger zal steeds vaker opdrachtgever zijn, die op zijn wenken bediend wil worden. De wethouder daagde de sector uit om zelf initiatief te nemen om in geoliede samenwerkingsverbanden per straat of buurt burgers met een goed aanbod te verleiden om hun woningen te verduurzamen en levensloopbestendig te maken.
Stendert de Vries, innovatieadviseur Syntens, deed de aanpak van het programma ‘Slim Energie Thuis’ uit de doeken. De provincie Overijssel heeft de ambitie om 10.000 particuliere woningen met twee labelstappen energiezuiniger te maken. De sector wordt uitgedaagd om een vernieuwend, marktgericht aanbod te ontwikkelen voor energiebesparing in de particuliere woningbouw. Dat vraagt van de bedrijven meer samenwerking, nieuwe verdienmodellen en een actieve benadering van de markt. De Vries introduceerde de ‘zooifactor’; bedrijven die erin slagen om woningeigenaren ervan te overtuigen dat zij kunnen verbeteren en verbouwen zonder rotzooi en gedoe, maken meer kans op opdrachten.

Annerie Bemthuis, adjunct-directeur Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen gaf een kijk in hun keuken; hoe werkt Haafkes aan het verzilveren van marktkansen. Belangrijke elementen uit hun aanpak zijn BIM (bouwwerk informatie modellen), ketensamenwerking, Lean Bouwen en de inzet van sociale media.
Syto Goslinga, marketingexpert, ging in op de essentie van marketing; het aanbod kan nog zo mooi zijn, als je de klant er niet mee weet te raken, dan blijft het onverkoopbaar. Volgens Goslinga moeten de ondernemers zich afvragen of ze willen verkopen wat ze kunnen maken, of dat ze willen maken wat ze kunnen verkopen. Oprecht geïnteresseerd zijn in de klant, luisteren en doorvragen zijn de kerncompetenties die nodig zijn om te achterhalen wat de klant wil en wat hem drijft. De sector predikt nu teveel de zegeningen van techniek en communiceert te weinig over de werkelijke waarde voor de klant. Bedrijven die hierin een omslag weten te maken, zullen met meer succes werk maken van de verduurzamingsvraag.

Tijdens het debat onder leiding van Jan Straatman kwam naar voren dat veel ondernemers inzien dat ze alleen zullen overleven als ze de omslag weten te maken naar klantgericht werken voor de echte vraag. In de praktijk blijkt het een hele worsteling om te achterhalen wat de klant beweegt. De markt en de sector maken met vallen en opstaan een transitieproces door, waarbij men bereid is om kennis en ervaring met elkaar te delen. De gemeente en de provincie kunnen daarbij uitdagen en stimuleren. De markt zal zijn werk (moeten) doen.

Na afloop bleek dat de ondernemers het als een zinvolle en inspirerende bijeenkomst hebben ervaren en dat het een goede zaak zou zijn dit nog eens een keer te vervolgen.