Symposium Talent Opleiden 4 oktober te Zwolle


Gevecht om talent


Veranderingen in de markt hebben blijvend effect op de gewenste competenties van medewerkers van bouw- en installatiebedrijven. Zij debatteerden met onderwijsinstellingen over de vraag hoe het onderwijs en het bedrijfsleven samen kunnen zorgen voor voldoende medewerkers met de juiste kwalificaties. De breed gedragen conclusie is dat de sector pas succesvol zal vernieuwen als technische innovatie hand in hand gaat met sociale innovatie; mensen hebben immers de regie.

Op dit moment hebben veel bedrijven te maken met personeelsovercapaciteit. Zodra de economie weer aantrekt, zal dat omslaan en begint de slag om gekwalificeerd personeel. Daarnaast is de bouw- en installatiesector stevig aan het veranderen. De Regieraad Bouw Oost Nederland – een platform van bouw- en installatiebedrijven, overheid en kennisinstellingen – heeft op 4 oktober een werkconferentie georganiseerd over de vraag hoe het onderwijs en het bedrijfsleven succesvol samen kunnen werken en welke ervaringen al zijn opgedaan.

Gedeputeerde Ineke Bakker (Overijssel) plaatste het toekomstige gevecht om talent in de context van te verwachten uitstroom door de vergrijzing, de toenemende flexibilisering en de structurele verandering van de markt. Om met dat laatste te beginnen; de opgave van de toekomst zit volgens Bakker in de bestaande gebouwenvoorraad. Door de vergrijzing verlaten veel ervaren krachten de sector. En bij een toenemende flexibilisering is het de vraag of zelfstandigen in voldoende mate hun verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor de noodzakelijke permanente educatie. Als we daar aan toevoegen dat de instroom van jongeren in de bouwopleidingen drastisch is gedaald, dan is het duidelijk dat er een nijpend tekort zal ontstaan aan gekwalificeerde vakmensen. Gedeputeerde Bakker pleitte daarom voor een intensivering van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Daarbij zou de inzet moeten zijn: vergroten van de instroom, meer aandacht voor techniek, i.c. bouw- en installatietechniek en een betere aansluiting van het onderwijs op de behoefte van het bedrijfsleven.

Anthony ter Harmsel (Activate) en Mienke Schinkel (Ellla) schetsen het perspectief van het nieuwe bouwen. De huidige crises – economisch, sociaalmaatschappelijk, energie en milieu – leiden tot een structurele verandering van de markt, de samenleving en de wijze waarop mensen en organisaties functioneren, ook in de bouw- en installatiesector. Voor het ontdekken en begaan van nieuwe wegen is zowel technische innovatie noodzakelijk, als sociale innovatie. Dat laatste is in de sector vaak een blinde vlek, waardoor vernieuwing niet structureel doorzet. Bedrijven zullen in toenemende mate ontdekken dat zij alleen bestaansrecht hebben als zij zich weten aan te passen aan deze nieuwe werkelijkheid en er in slagen om hun medewerkers op de juiste wijze in te zetten, te stimuleren om zich te ontwikkelen en samen – als organisatie – te leren.

Leonard Faber (Hegeman+), Katja Mackus (Roelofs Groep) en Adri Nitrauw (Unica) lieten zien hoe het bedrijfsleven in de dagelijkse praktijk inspeelt op de geschetste veranderingen. Hegeman+ stelt de mens centraal onder het motto ‘Alles naar mens’; met, door en voor mensen (intern en extern). In een uitgebreid programma wordt gewerkt aan leiderschapsontwikkeling, talentontwikkeling, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.
Roelofs realiseert zich dat professionalisering op alle niveaus van de organisatie noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en om de bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren. Voor elke medewerker wordt daarom vastgesteld welke ontwikkeling van kennis en vaardigheden gewenst is vanuit de organisatie en vanuit de persoonlijke ambitie. Daar volgt een opleidingsplan uit, wat wordt uitgevoerd in de Roelofs Academy.
Volgens Unica komt het er in toenemende mate op aan of er mensen met de juiste kennis en vaardigheden beschikbaar zijn. Daarom werkt Unica intensief samen met Deltion. Daarbij worden praktijksituaties in de omgeving, zoals Holtenbroek in Zwolle, gebruikt als leerproject. Dat biedt de beste condities om het onderwijs aan te laten sluiten bij de beroepspraktijk.

Het debat maakte duidelijk dat er zowel in de bouw- en installatiebedrijven, als in het onderwijs het besef is dat het er in toenemende mate op aan komt dat er voldoende mensen beschikbaar zijn met de kennis, vaardigheden en houding die passen bij de veranderlijke markt en samenleving. De factor mens is cruciaal, of het nu gaat om klanten, (keten)partners of medewerkers. De sector en het onderwijs zullen samen aan de slag moeten met de professionalisering van de sector.

 
Voor de presentatie van Anthony ter Harmsel - Activate en Mienke van Schinkel - Ellla, klik hier
Voor de presentatie van Leonard Faber - Hegeman+, klik hier
Voor de presentatie van Katja Marckus - Roelofs Groep, klik hier
Voor de presentatie van Atri Nitrauw - Unica, klik hier