Over ons

Waarom een Regionale Regieraad?

De Regieraad Bouw Oost Nederland is om een aantal redenen opgericht: 
 • Bouwen is ‘local business’.De sector zal pas veranderen als mensen anders met elkaar omgaan. Vertrouwen kan ontstaan tussen mensen die elkaar ontmoeten in de regio.
 • De bouw levert in het oost Nederland een bovengemiddelde bijdrage in het Bruto Regionaal Product (circa 7%) en in de werkgelegenheid (circa 8,5%). De sector is een van de belangrijkste bedrijfstakken in de regio.
 • Bedrijven kunnen zich op dit moment voornamelijk onderscheiden op prijs. De productspecificaties worden éénzijdig en gedetailleerd vastgesteld en openbaar aanbesteed. Dit leidt tot een fixatie op kostenreductie en een weinig vruchtbaar klimaat voor investeringen in vernieuwing.
 • Bouwers In de regio hebben eigen concepten ontwikkeld, die ze ook exporteren naar Duitsland. Dat levert een impuls op voor de economie.

Doelstelling

De Regieraad Bouw Oost Nederland (RBON) streeft actief naar verbetering van verhoudingen tussen bedrijven in de bouwkolom, opdrachtgevers en bestuurders. Dit moet concreet resulteren in:
 • Een transparante, duurzame en effectieve samenwerking.
 • Een betere klant- en eindgebruikersoriëntatie.
 • Een betere prijs-kwaliteitverhouding.
 • Betere mogelijkheden voor innovatie en integraliteit van het aanbod.
RBON wil dit perspectief praktisch vertalen naar de regionale werkvloer, in goed samenspel met alle betrokken partijen. Belangrijke thema's daarbij zijn:
 • Vraagprofessionalisering
 • Communicatie, samenwerking en procesintegratie
 • Deregulering en betere afstemming van regels
 • Concurrentie op kwaliteit en toegevoegde waarde

Wie nemen deel aan RBON?

RBON is een platform voor uitwisseling van kennis, ervaring en visies. In RBON participeren lokale overheden, corporaties, publieke en private opdrachtgevers, bouw- en installatiebedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen. Zie ook onze leden.